Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole i Żłobek w Łańcucie i Głogowie Małopolskim

O przedszkolu i żłobku

Nasze Przedszkole i Żłobek

To placówki niepubliczne, bezpieczne i bardzo przyjazne dzieciom. Usytuowane w budynkach dostosowanym do potrzeb dzieci w wieku
przedszkolnym i żłobkowym. Zlokalizowane są w miejscowości Łańcut i Głogów Małopolski. Czas pracy dostosowany jest do potrzeb rodziców. Przedszkole i Żłobek czynne są od godz. 6.30 do godz. 17.00.
 
Oferujemy:
- grupy wiekowe w przedszkolach ul. Marii Konpomnickiej i Sikorskiego 77  - ŁAŃCUT I GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
- osobna grupę wiekową dla 6 latków - tzw "0"
-  grupy wiekowe w żłobku
- opieka nad dziećmi przez kompetentną i wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną,
- zajęcia i zabawy prowadzone w grupach wiekowych zgodnie z programem MEN,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia z kodowania i programowania,
- nauka języka angielskiego
- zajęcia taneczne
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
- zumba
- sensoplastyka
- basen
- akrobatyka
- religię
- monitoring sal przedszkolnych
Zapewniamy profesjonalną opiekę, monitoring sal przedszkolnych, wykwalifikowaną pełną entuzjazmu kadrę nauczycieli dla których praca z
dzieckiem to przyjemność. W naszym przedszkolu znajdują się przestronne, słoneczne pomieszczenia w tym duże sale do zabawy i zajęć dydaktycznych wyposażona w przedmioty posiadające atesty i certyfikaty.
 
Posiłki przygotowywane w własnej kuchni :
 
Dla wszystkich dzieci zapewniamy smaczne i zdrowe posiłki przygotowane we własnej kucni przez wykwalifikowana kadre.
 
Monitoring:
 
W przedszkolu posiadamy monitoring. Monitoring zabezpieczony jest hasłem i jest dstępny do przegladnięcia w gabinecie Dyrektora.
 
 

ORGANIZACJA

 

I. NAZWA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA MIEJSCE JEGO PROWADZENIA:


1. Przedszkole prowadzone jest w formie Niepublicznego Przedszkola zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

2. Żłobek prowadzony jest w formie Niepublicznego Żłobka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi posiadać lokal w którym będzie prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.


3. Nazwa instytucji przedszkolnej brzmi: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek”.

4. Nazwa instytucji żłobka brzmi: Niepubliczny Żłobek "Słoneczny Zakątek"

5. Organem prowadzącym Przedszkole i Żłobek jest  Ewelina Mokrzycka, Rafał Mokrzycki zamieszkali Cmolas 90c 36-105 Cmolas.

 


II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA:

Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym, w tym: rozpoznawanie i uwzględnianie indywidualnych potrzeb dzieci, troszczenie się o zapewnienie im równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów,stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie, organizowanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej, podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych,zachęcanie dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności twórczej i wyrażania własnych myśli oraz przeżyć, otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych, umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczenia bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku: bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola, wspomaganie rozwoju dziecka, podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, pobieranie nauki religii, jeżeli rodzice wyrażają takie życzenie, współdziałanie z jego rodziną i wspomaganie jej w działaniach wychowawczych, pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną, przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole, przewidziane odrębnymi przepisami warunki bhp i ppoż.

III. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA


1. Przedszkole i żłobek funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku, w dni robocze z wyjątkiem niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych oraz dwutygodniowej przerwy wakacyjnej ( sierpień) wykorzystanej na gruntowne sprzatanie i remonty.
2. Przedszkole i żłobek jest czynny codziennie od 6.30 do godziny 17:00. - Kolbuszowa
, od 6.30 - do 17.00 - Łańcut i Głogów Małoposki
3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. ( prowadzimy również tz "0"). 
Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. 
4. Na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin dziennie.
5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, opracowany przez nauczycieli.
6. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny zajęć prowadzonych w Przedszkolu.
8. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.


IV. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU.


1. Termin i sposób rekrutacji na dany rok szkolny określa organ prowadzący. Szczegółowy regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie internetowej Organu prowadzącego.
2. Zapisy odbywają się osobiście w placówce.
3. Rodzice zgłaszają się z dzieckiem do Przedszkola i Żłobka gdzie wypełniają kartę zgłoszenia oraz umowę.


V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA


1. Dzieci mają prawo do :
- właściwe zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
- życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
2. Nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/ opiekunów, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.
3. Organ prowadzący Przedszkole i  Żłobek jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej a dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie przy zapisie dziecka do przedszkola i żłobka.
5. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola i Żłobka przyjmuje się wyłącznie dzieci zdrowe.
6. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola i Żłobka w przypadku gdy:
a) zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci,
b) pomimo zgłaszanych przez nauczycieli uwag do rodzica/ opiekuna, dziecko przyprowadzane jest z oznakami różnych chorób i nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe,
c), kiedy dziecko zagraża innym dzieciom chorobami pasożytniczymi,
d) informacje podane z karcie zgłoszeniowej dziecka są niezgodne z prawda.


VI. SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ:


1) Organ prowadzący zapewnienia dzieciom zdrowe i bezpieczne warunki w czasie pobytu w przedszkolu i żłobku i na terenie oraz podczas organizowania spacerów i wycieczek.
2. Za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiada nauczyciel sprawujący bezpośrednia opiekę nad dzieckiem.
3. Podczas zajęć poza siedzibą nauczyciel zapewnia dodatkową opiekę 2 osoby dorosłe na 10 wychowanków, korzystając także z pomocy rodziców dzieci/opiekunów prawnych.


VII. WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ICH ODBIERANIE PO ZAJĘCIACH, ZAPEWNIAJĄCE PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO:


1. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców, opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola i Żłobka
2.Aby upoważnić osoby trzecie do odbierania dziecka z przedszkola i żłobka należy wypełnić pisemne upoważnienie wraz z kartą zgłoszeniową dziecka.
3. Wyklucza się odbieranie dziecka po zajęciach przez osobę będącą pod wpływem alkoholu.
4. Dziecko przyprowadzane musi być oddane bezpośrednio pod opiekę nauczyciela
5. W chwili, gdy rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.


VIII. WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH:


1. W Przedszkolu i Żłobku są prowadzone dodatkowe zajęcia, wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców nauczyciel.


XII. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ:


1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w Przedszkolu i Żłobku w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć.
2. W dzienniku zajęć wpisuje się nazwisko i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, data i miejsce ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców/opiekunów i adresy ich zamieszkania, numery telefonów. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
3. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć przeprowadzanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym dniu oraz jego temat.

 

XIII - CHOROBY DZIECI

 

Choroby dzieci to przykre doświadczenia. Dajmy sobie szansę na ich unikanie. Każdemu z nas zależy na tym aby Państwa pociechy były w żłobku i przedszkolu zdrowe i szczęśliwe.

Ze względu na to prosimy Rodziców o przestrzeganie kilku zasad:

1. Nie przyprowadzajcie do żłobka i przedszkola chorych dzieci! Lepiej zatrzymać dziecko przez kilka dni w domu, niż przyprowadzić je do placówki chore, co może spowodować nie tylko pogorszenie jego stanu zdrowia, ale też zarażenie innych dzieci i zafundowanie kłopotów kolejnym Rodzicom.

2. Po każdej nieobecności trwającej dłużej niż 5 dni prosimy o zaświadczenie lekarskie.

3. W przypadku wystąpienia u przebywającego w żłobku i przedszkolu dziecka wyraźnych objawów chorobowych, natychmiast zawiadamiamy o zaistniałej sytuacji. Wtedy jak najszybciej odbierzcie malca z placówki, bo żłobek i przedszkole nie podaje żadnych leków (nawet przeciwgorączkowych!), a szybka interwencja ma duże znaczenie.

4. Wszystkie choroby zakaźne stwierdzone u dziecka zgłaszajcie opiekunom lub dyrekcji placówki. To bardzo ważne. Dzięki temu będziemy mogli zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby i zwrócimy uwagę innych Rodziców na charakterystyczne objawy, które mogą wystąpić u ich pociech.

5. Koniecznie zgłaszajcie opiekunom wszystkie urazy, do których doszło w domu, nawet jeśli miało to miejsce kilka dni przed przyjściem do placówki. Objawy po urazach głowy (nudności, zawroty głowy, utrata świadomości) mogą wystąpić nawet do kilku dni po urazie i opiekunowie muszą wiedzieć co dzieje się z dzieckiem, aby prawidłowo zareagować.

Nie bójcie się zwrócić uwagę innym Rodzicom, gdy zaobserwujecie w szatni, że ich dziecko jest wyraźnie chore (np. brzydko kaszle). Tym sposobem zapobiegniecie wzajemnemu zarażaniu się dzieci.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny