Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole i Żłobek w Łańcucie i Głogowie Małopolskim

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAJĘCIA DODATKOWE W ŻŁOBKU

Utworzono dnia 20.08.2021

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2021

na realizację zajęć dodatkowych w Żłobku „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedszkole „Słoneczny Zakątek” Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90C, NIP 8141565949, REGON 181128567.

2. Tryb udzielania zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim, w ramach projektu pt. „Żłobek „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim” - RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. W ramach projektu będą realizowane następujące rodzaje zajęć dodatkowych:

I – zajęcia z języka angielskiego – realizowane 2 razy w tygodniu po 30 minut dla grupy, łączna liczba grup wynosi 2. Planowana średnia miesięczna liczba godzin – 8 h. Maksymalny wymiar godzin w okresie realizacji zamówienia wynosi 176 godziny (22 m-ce).

II – zajęcia taneczne – realizowane 2 razy w tygodniu po 30 minut dla grupy, łączna liczba grup wynosi 2. Planowana średnia miesięczna liczba godzin – 8 h. Maksymalny wymiar godzin w okresie realizacji zamówienia wynosi 176 godzin (22 m-ce).

Wymagania dla osób prowadzących zajęcia dodatkowe: - wykształcenie minimum średnie pedagogiczne w przypadku realizacji zajęć z języka angielskiego/ tańca– oświadczenie zawarte w formularzu oferty. – minimum roczne doświadczenie w realizacji zajęć dla dzieci w wieku do 3 lat – oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

Oferta złożona przez Wykonawcę może obejmować realizację zajęć z wybranego zakresu, tj. zajęcia z języka angielskiego lub tańca, jak również realizację całego zamówienia, tj. realizację zajęć dodatkowych z języka angielskiego i tańca. W zależności od zakresu oferty należy odpowiednio wypełnić formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia – 36-060 Głogów Małopolski, ul. Sikorskiego 77. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy na realizację zajęć dodatkowych w Żłobku „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim w ramach projektu „Żłobek „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim” do dnia 30.06.2023 roku.

5. Sposób, termin i miejsce składania ofert

a. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłać listownie na adres Zamawiającego lub na adres e-mail ewelina_mok@o2.pl. b. Termin składania ofert – 03.09.2021 roku, godz.11.00.

6. Kontakt z Wykonawcami

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Ewelina Mokrzycka, tel. 533 038 500.

 

Dyrektor Żłobka

Ewelina Mokrzycka

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

1. Formularz oferty.

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Przedszkole „Słoneczny Zakątek”

Ewelina Mokrzycka

36-105 Cmolas 90C

 

Wykonawca:

Nazwa: ………………………………………………………………………………………

Adres siedziby: …………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie oferty: ……………………………………

Telefon, adres e-mail wykonawcy: …………………………………………………………

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 6/2021 na realizację zajęć dodatkowych w Żłobku „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim, składam ofertę na realizację zajęć dodatkowych z:

I. Języka angielskiego - Cena za przeprowadzenie 1 godziny zajęć wynosi …………brutto. (słownie ………………………………………………………………………………………. ),

II. Tańca - Cena za przeprowadzenie 1 godziny zajęć wynosi …………………….…brutto. (słownie ………………………………………………………………………………………. ),

 

Oświadczam, że spełniam wymagania zawarte w treści Zapytania ofertowego.

 

...............................................................................

(data, miejscowość)

 

......................................................................................

(pieczęć, podpis/y Wykonawcy lub osoby(osób) uprawnionych

do występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców)

.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny